Conditions générales

verkorte weergave

N – gedetailleerde voorwaarden op aanvraag
ENG – detailed conditions on demand
FR -conditions détaillées sur demande
D – Einzelheiten der Bedingungen auf Anfrage

Voorafgaandelijk onderlijnen wij uitdrukkelijk dat onderhavige voorwaarden slechts een beperkte weergave is van onze algemene verhuur- en verkoopvoorwaarden, dewelke U kan raadplegen op onze website en die ter vrije beschikking liggen op onze maatschappelijke zetel, dan wel U worden overgemaakt op eerste verzoek. Huidige weergave dient dan ook louter aanzien te worden als een samenvattende richtlijn tussen partijen, zonder dat hieruit bijkomende rechten kunnen worden geput.

Art.1
Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen partijen, wordt elke overeenkomst beheerst door de verhuur- en verkoopvoorwaarden zoals gehanteerd op de website en die één geheel vormen met de afgesloten overeenkomst/onderhavige factuur en die van rechtswege steeds voorrang hebben op om het even welke voorwaarden.

Art. 2
De mondelinge of telefonische orders worden steeds bevestigd door een schriftelijke  overeenkomst/contract.

Art. 3
De huur neemt een aanvang op de dag waarop het materieel ter beschikking wordt gesteld en eindigt op de dag waarop het materieel terug wordt binnengebracht op de terreinen van de verhuurder. Het afhalen van het materieel op de terreinen van de verhuurder, evenals de teruggave ervan op deze plaatsen, gebeuren ten laste, op kosten en onder de algehele verantwoordelijkheid van de huurder. Het feit dat de verhuurder zelf het transport zou uitvoeren doet geenszins afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de huurder.

Art. 4
Het verhuurde materieel zal door de verhuurder afgeleverd worden in perfecte staat, welke door de huurder kan nagezien worden vooraleer het materieel de vestiging van de eigenaar of de verhuurder verlaat. Bij ontstentenis hiervan zal het materieel beschouwd worden als in perfecte staat geleverd en wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

Art. 5
De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde materieel onder de normale werkingsvoorwaarden als een goede huisvader te gebruiken en o.a. alle overbelasting te vermijden. Hij zal het materieel in goede werkingsstaat onderhouden, overeenkomstig de schriftelijke en/of mondelinge instructies die hem eventueel zullen bezorgd worden. Het is de huurder niet toegelaten wijzigingen aan het gehuurde materieel aan te brengen. In geval van defect is alleen de verhuurder bevoegd de herstellingen uit te voeren. Wanneer deze herstellingen het gevolg zijn van een ernstige nalatigheid van de huurder
of van een ongeval, worden deze herstellingen afzonderlijk en bovenop de huurprijs aan de huurder aangerekend. De huurder geeft de verhuurder toelating het verhuurde materieel op elk ogenblik te controleren en verbindt zich ertoe hem daartoe alle faciliteiten te verlenen. De vervanging van een
defect onderdeel kan geen aanleiding vormen tot verbreking en evenmin een voorwendsel vormen voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van het huurbedrag.

Art. 6
Uiterlijk bij het verstrijken van de overeenkomst en behoudens verlenging zal de huurder het gehuurde materieel in perfecte werkings- en gebruiksstaat in de vestiging van de verhuurder terugbezorgen. Alvorens het materieel terug te geven is de huurder verplicht dit volledig te reinigen en de ontbrekende
of beschadigde onderdelen te vervangen. De huurder zal de kosten moeten dragen voor herstelling van het materieel, benevens een schadeloosstelling wegens onbeschikbaarheid gedurende de tijd nodig voor die herstellingen.
De schadeloosstelling zal berekend worden op basis van de huurprijs overeengekomen in de bijzondere voorwaarden die gelden op de overeenkomst.

Art. 7
De verzending van het gehuurde materieel, zowel bij de levering als bij de terugbezorging, geschiedt op kosten en op risico van de huurder. De overeengekomen huurprijs omvat niet het laden en lossen van het materieel noch de brandstoffen en smeermiddelen, evenmin alle taksen of belastingen welke op het gehuurde materieel van toepassing zijn of zullen moeten toegepast worden.

Art. 8
De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het verbod om, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de verhuurder, het gehuurde materieel in onderverhuring te geven of zijn gebruiksrechten aan een derde af te staan.

Art. 9
Bij de ondertekening van de overeenkomst en uiterlijk bij de aanvang van de verhuring, zal de huurder aan de verhuurder een borgsom betalen die vooraf door de verhuurder bepaald wordt in verhouding tot de waarde van het gehuurde materieel en de duur van de overeengekomen huurperiode.
Deze som, die geen interesten zal opleveren, zal door de verhuurder worden terugbetaald bij de beëindiging van de overeenkomst, nadat de huurder zal bewezen hebben al zijn verplichtingen te zijn nagekomen, met inbegrip van de terugbezorging in perfecte staat van het gehuurde materieel. Deze
waarborg zal naar keuze van de verhuurder desgevallend kunnen worden gecompenseerd met één of meer termijnen van de huurprijs.

Art. 10
De huurfacturen zijn betaalbaar in de kantoren van de verhuurder op factuurdatum, zonder disconto of aftrek. Het niet betalen op de factuurdatum brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de toepassing mee van een verwijlinterest van 12% per jaar, evenals een schadevergoeding die forfaitair wordt bepaald op 12% per jaar.

Art. 11
De huurder draagt alle risico’s van verlies of schade aan het gehuurde materieel, alsmede alle schadelijke gevolgen van het gebruik van het gehuurde goed, ongeacht de oorzaken, ten opzichte van alle personen of goederen, waarbij niets wordt uitgezonderd. Hij verbindt zich ertoe op zijn kosten het gehuurde
materieel voor de waarde van de verkoopprijs in nieuwe staat (+BTW) te verzekeren tegen iedere beschadiging of vernietiging, alsmede tegen diefstal van derden, machinebreuk, brand, alle huurrisico’s, alsmede voor onbeperkte burgerrechtelijke aansprakelijkheid welke voor hem voortvloeit uit alle ongevallen die zowel zijn personeelsleden als derden kunnen oplopen. Hij verleent uitdrukkelijk ontlasting aan de verhuurder voor alle aansprakelijkheid ingevolge ongevallen die zich zouden kunnen voordoen gedurende onderhavige huurovereenkomst, dit voor alle ongevallen welke zowel enkel door het feit van het bezit als door het gebruik van het gehuurde materieel kunnen worden veroorzaakt. In geval van schade, diefstal of machinebreuk betaalt (betalen) de verzekeringsmaatschappij(en) de  vastgestelde vergoeding rechtstreeks aan de verhuurder. Terzake de bepalingen van onderhavig artikel verwijzen wij graag naar de onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden op de website.

Art. 12
De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op een maximum gebruik van 8 uur per werkdag a rato van 20 dagen per maand voor iedere machine. Elk gebruiksuur dat of 8 werkuren per dag, of 160 uren per maand overschrijdt, zal met een toeslag gelijk aan 1/8 per dag, 1/40 per week of 1/160 per maand van de overeengekomen huurprijs aangerekend worden.

Art. 13
Wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, is onder partijen uitdrukkelijk bedongen dat de verhuurder een einde kan stellen aan de overeenkomst door zijn beslissing ter kennis te brengen van de andere partij met een ter post aangetekend schrijven dat uitwerking heeft op de eerste werkdag na de verzending ervan.

Dat zal o.m. het geval zijn:
– in geval van vertraging van meer dan 8 dagen in de betaling van de huurprijs of van de facturen met betrekking tot de supplementaire gebruiksuren;
– in geval van verkeerd gebruik of misbruik of van gebrekkig of ontoereikend onderhoud;
– in geval van onderverhuring van het gehuurde materieel of van afstand van de rechten van de huurder aan een derde;
– in geval van faillissement of het indienen van een verzoek om een minnelijk of gerechtelijk concordaat.
In geval van verbreking van de overeenkomst wegens een van de hierboven vermelde redenen, zal de huurder het gehuurde materiaal onmiddellijk in de vestiging van de verhuurder terugbezorgen en, bij ontstentenis daarvan, zal de verhuurder terug bezit kunnen nemen van het materieel, waarbij de
kosten die daaruit voortvloeien ten laste vallen van de huurder, dit alles onder voorbehoud van de nalatigheidinteresten bepaald in art. 10 hiervoor.
De verbreking van de overeenkomst wegens één van de hierboven bepaalde redenen, kan in hoofde van de verhuurder geen aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding aan de huurder, terwijl de huurder gehouden is tot volledige schadeloosstelling van de verhuurder, schade die forfaitair
wordt geraamd op 200% van het volledige bedrag, het meer gevorderde door de verhuurder te bewijzen. Zie eveneens onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden op de website.

Art. 14
a) De huurder verleent de verhuurder uitdrukkelijk de toelating de eigenaar van de plaatsen waar het gehuurde materieel zal opgesteld of gebruikt worden, ervan in kennis te stellen dat het materieel zijn exclusieve eigendom is en in geen enkel geval mag begrepen worden in het bijzondere voorrecht
van de verpachter, zoals bepaald in artikel 20, 1° van de Hypotheekwet, noch het voorwerp mag uitmaken van een pandbeslag noch van een beslag tot terugvordering.
b) De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen van elk beslag dat door een derde op het gehuurde materieel zou worden gelegd en iedere persoon die daarop rechten zou doen gelden, ervan in kennis te stellen dat het materieel de exclusieve eigendom van de verhuurder is. Bij ontstentenis daarvan zal hij de verhuurder schadeloos moeten stellen voor alle schade welke voor de verhuurder uit de tekortkomingen van de huurder zou kunnen voortvloeien.
c) De huurder zal de verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn staat van faling, ongeacht of het faillissement al dan niet uitgesproken werd, evenals van elke aanvraag tot gerechtelijk concordaat, waarbij onder partijen uitdrukkelijk bedongen is dat onderhavige huurovereenkomst enkel en alleen door dit feit automatisch zal beëindigd worden. In dat geval zal de verhuurder het gehuurde materieel kunnen laten weghalen, op welke plaats het zich ook bevindt, overeenkomstig artikel 13 hiervoor.

Art. 15
Beide partijen kunnen op ieder ogenblik een einde stellen aan onderhavige huurovereenkomst mits inachtneming van een vooropzegtermijn die afhankelijk is van de vooropgestelde huurperiode. De hiernavolgende vooropzegtermijnen zullen van toepassing zijn:
– voor een huurperiode tot 3 maanden: acht dagen;
– van 3 tot 12 maanden: één maand;
– van 12 tot 24 maanden: twee maanden;
– van 24 tot 36 maanden: zes maanden;
– van 36 tot 48 maanden: negen maanden;
– meer dan 48 maanden: één jaar.
De vooropzegging zal gebeuren door een per post aangetekend schrijven dat uitwerking heeft de 3de werkdag na de verzending ervan.

 

Art. 16
Alle geschillen van welke aard ook, die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van onderhavige huurovereenkomst, behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

Machinebreukverzekering

Om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen bieden we vanaf 1 Januari 2023 een machinebreukverzekering aan.
Wij sluiten deze verzekering af bij onze verzekeringsmaatschappij om u als klant zoveel mogelijk te ontzorgen bij eventuele schade en of diefstal aan onze machines.
Afspraken omtrent machinebreukverzekering:
Zoals in onze algemene voorwaarden vermeld staat is de huurder verplicht om het gehuurde materiaal te verzekeren tegen alle risico’s.
De prijs die we aanrekenen voor de machinebreukverzekering is 7 % van de bruto huurtarief en komt boven op de huurprijs.
In deze 7 % die u extra betaald boven op de bruto huurprijs zit ook een verzekering bij eventuele diefstal, hierop is een vrijstelling van toepassing van 15 % op cataloguswaarde van de gehuurde materialen of machines.
Het bedrag van deze verzekering wordt apart en transparant vermeld op onze factuur.

Klanten zonder Btw nummer of particulieren zijn verplicht de machine-breukverzekering bij ons te nemen.

De huurder met Btw nummer is echter vrij om deze verzekering zelf te voorzien, er zal dan echter wel een kopie of bewijs van zijn polis aan ons/ de verhuurder dienen te bezorgen voor aanvang van de huurperiode. Achteraf kan deze verzekering niet meer ingeroepen worden.
U heeft jaarlijks de keuze om de machinebreukverzekering te nemen of niet, dit geldt dan voor het gehele jaar, voor alle werven en alle gehuurde machines.
De verzekering kan niet per werf en of per machine afzonderlijk genomen worden.
Per schadegeval geldt er een niet verzekerbare vrijstelling van 3000 € ex btw, dus dit houdt in dat u max 3000 € ex btw betaalt bij schade.
Schade of diefstal moet aan ons gemeld worden binnen de 48 uur via e-mail naar verhuur@molsebouwmachines.be
Bij diefstal moet er binnen de 48 uur aangifte gedaan worden bij de politie, van het PV moet er een kopie overgemaakt worden aan Molse Bouwmachines.
Schade die veroorzaakt wordt door abnormaal of oneigenlijk gebruik wordt uitgesloten van de dekking door de verzekering. Alle slijtagedelen zoals slijpschijven of boren en dergelijke kunnen niet
verzekerd worden.
Alle verkochte producten of materialen worden uitgesloten van dekking.
Voor verdere informatie over onze machinebreukverzekering kan u altijd contact opnemen met onze verhuur afdeling.
verhuur@molsebouwmachines.be